Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

ciężko jest przezwyciężyć swoje stałe uwarunkowania, nawet pomimo przygotowywania się na sytuację kilka dni - kiedy do niej dochodzi, mózg przełącza się w tryb przetrwania

February 15 2020

Mój chłopak w ramach inżynierki będzie projektował śmigłowiec, który będzie latał na Marsie

February 12 2020

2686 a042 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

February 11 2020

8620 ec06
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
1546 e485 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

February 10 2020

February 09 2020


Do you feel like your life is out of control? Do you find it hard to make decisions – or get things started? Well, one way to overcome indecision or get going on that new project is to “do it badly”.

This may sound strange, but the writer and poet GK Chesterton said that: “Anything worth doing is worth doing badly.” And he had a point. The reason this works so well is that it speeds up your decision-making process and catapults you straight into action. Otherwise, you could spend hours deciding how you should do something or what you should do, which can be very time-consuming and stressful.

https://getpocket.com/explore/item/surprising-ways-to-beat-anxiety-and-become-mentally-strong-according-to-science
Reposted fromikari ikari viascience science
Z tobą to wystarczy tylko wyjść z domu, żeby cię zachwycić
— mój chłopak o moim zachwycie naturą
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viastormymind stormymind
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viastormymind stormymind

February 08 2020

3972 87ae 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viairmelin irmelin

February 07 2020

kiedy twój chłopak pierwszy raz od dłuższego czasu idzie pić z kumplami i cieszysz się jak dziecko, że nareszcie poodpierdala i się odstresuje

February 05 2020

8495 9a4f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

February 04 2020

obowiązek spełniony, wracasz do swojego świata
— DS

February 03 2020

apparently I'm not very lovable recently

February 02 2020

I need to LISTEN

February 01 2020

uwielbiam chodzić z moim chłopakiem na piwo

January 30 2020

I wish I left earlier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl