Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

2300 13d0
Reposted fromsz sz viaAmericanlover Americanlover
2338 104a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabzdura bzdura
5805 909a
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viabzdura bzdura
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoolong toolong

June 22 2017

4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoolong toolong
3944 b968

June 21 2017

Uwielbiam być sama
6182 4eaa
Reposted frommakswilczur makswilczur viabzdura bzdura

June 20 2017

9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
2188 5242 500

June 17 2017

1762 1b55
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatoolong toolong
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu viascience science

June 16 2017

7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viatoolong toolong
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatoolong toolong

June 15 2017

Haruki Murakami, Norwegian Wood
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl