Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hangovered

July 14 2019

2653 bca8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viairmelin irmelin

July 13 2019

6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
I used to spend my nights out in a barroom
Liquor was the only love I've known
But you rescued me from reachin' for the bottom
And brought me back from being too far gone

You're as smooth as Tennessee whiskey
You're as sweet as strawberry wine
You're as warm as a glass of brandy
And honey, I stay stoned on your love all the time

I've looked for love in all the same old places
Found the bottom of a bottle always dry
But when you poured out your heart I didn't waste it
'Cause there's nothing like your love to get me high
— Tennessee whiskey
Reposted byv2px v2px
7827 3c9d 500
Reposted fromtfu tfu viastormymind stormymind
7694 dd6a
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
7476 d60e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
Znalazłam jedno z TYCH miejsc i ludzi na ziemi

July 11 2019

7333 df6d 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover

July 10 2019

Spoko stary pisz anytime hehe
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś

Mont Saint-Michel, France.

5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl