Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmericanlover Americanlover

March 22 2018

Reposted fromuhuh uhuh viairmelin irmelin
5586 1219
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4725 8668
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

March 21 2018

I'm a morning person if you wake me up with sex.

March 19 2018

3644 34dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaxlickmysneakers xlickmysneakers
- A dlaczego ty się nie ożeniłeś?  
- Narzeczona mi umarła. Zrobiłem więc, com mógł - otrułem się chloroformem.
— Szuman. Chyba najmilsza rozmowa w „Lalce”
Reposted bySkydelan Skydelan

March 18 2018

8701 99c4 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin

March 17 2018

9374 7904 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viairmelin irmelin
ależ chujnia
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaataszka ataszka
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viamisieq misieq
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaataszka ataszka

March 16 2018

Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś, klęcząc, spała,

W niedostępne mym oczom wpatrzona widzenie,

Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała

Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie.

Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulę

A ty goisz się we mnie, niby lgnąca rana,

A ja płacz twój całuję, biodra i kolana

I ramię i zsuniętą z ramienia koszulę.

Lecz, karmiony ust twoich spłakanym oddechem, 

Nie pytam o treść widzeń. Dopiero z porania

Zadaję ciemną nocą tłumione pytania.

Odpowiadasz bezładnie — ja słucham z uśmiechem.

— Leśmian. Słuchamy, ale musimy się jeszcze trochę nauczyć

March 15 2018

6264 6c2e 500
Lost in Translation
colorpalette.cinema
Reposted fromuhuh uhuh viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl