Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

w sumie to ciastka to życie
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin

May 23 2018

May 22 2018

3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
7392 814b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
9012 8a1b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7614 05f9
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
6647 7cf8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

May 21 2018

to chyba chodzi o to, że kiedy wszyscy mi mówią "nie przejmuj się, to tylko...", to ja się przejmuję, bo chciałabym żebyś się nauczył, mimo że jest mi okropnie przykro. 
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viastormymind stormymind
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 20 2018

5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viaxlickmysneakers xlickmysneakers

May 19 2018

5765 dd65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2788 f06f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
6401 e165 500
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach- viatoolong toolong
7408 b374 500

andantegrazioso:

Dreaming of summer in France | cookiesncandies

Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatoolong toolong

May 18 2018

0648 6122

May 17 2018

5010 2d26 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl