Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
8258 6fca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
8359 7a99 500

teenageers:

🙌 🙌 🙌

Reposted fromSkydelan Skydelan viabzdura bzdura

September 22 2018

8721 59d3 500
Reposted fromtwice twice viabzdura bzdura
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoolong toolong
3407 f8ad 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoolong toolong

September 21 2018

6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin

September 20 2018

Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom; except I don't

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl